Activitatea științifică

Activitatea de cercetare științifică a departamentului Finanțe și Asigurări  o constituie cuantificarea efectelor induse de globalizare asupra evoluției fenomenelor financiare, a politicilor fiscal-bugetare asupra proceselor social-economice, piața asigurărilor și reasigurărilor etc.

Cercetătorii și cadrele didactice din cadrul departamentului participă activ la conferințe, colocvii, sesiuni științifice naționale și internaționale, publică articole științifice în reviste de specialitate, contribuie activ în realizarea proiectelor de cercetare științifică etc.

O atenție deosebită, la nivelul departamentului „Finanțe şi Asigurări” este acordată încadrării studenților şi masteranzilor în cercetarea științifică.  Materializarea acestei activități se reflectă în elaborarea de referate științifice în sfera finanțelor publice, finanțelor firmei, asigurărilor, etc., în participare activă la lucrările Conferinței Științifice Internaționale a Tinerilor Cercetători organizată anual în cadrul ASEM.

Direcțiile de cercetare

Activitățile de cercetare desfășurate de cadrele didactice din cadrul departamentului Finanțe și Asigurări se înscriu în temele de cercetare:

  • Politici financiare de relansare a creșterii economice în condițiile crizei economice mondiale
  • Dezvoltarea sistemului financiar şi contribuția acestora la dezvoltarea economiei Republicii Moldova
  • Banc asigurarea în contextul perfecționării mecanismelor de prestare a serviciilor financiare
  • Potențialul de finanțare al pieței financiare nebancare şi perspectivele dezvoltării acesteia
  • Perfecționarea mecanismului de finanțare a sistemului de sănătate din Republica Moldova în vederea racordării la standardele europene
  • Politica bugetar- fiscală și creșterea economică
Proiecte de cercetare

Proiecte din cadrul Programelor de stat

Programul de stat: Securitatea economică în contextul integrării regionale şi europene a Republicii Moldova;
Direcția strategică:  16.06. Patrimoniul național și dezvoltarea societății

  • COBZARI L. dr. hab., prof. univ. – – conducător proiect. Proiectul: ”Perfecționarea mecanismului de finanțare a sistemului de sănătate din Republica Moldova în vederea racordării la standardele europene” (2015).

Proiecte internaționale

Cifrul proiectului UNWOMEN: 00089175: GRB Phase II: MDA
Denumirea proiectului: „Introducing GRB course in the Academy of Economic Studies of Moldova”
Perioada:  12 iunie 2015 – 30 noiembrie 2016
Conducător: A.Petroia, conf. univ.dr.
Executorii: A.Casian, conf. univ.dr., A.Baurciulu, conf. univ.dr., A.Petroia, conf. univ.dr.

Activități științifice

P L A N U L
manifestărilor științifice ale Departamentului: Finanțe și Asigurări preconizate pentru anul 2017

Nr.
D/o
Termenii
(data, luna)
StatutulDenumireaPersoana responsabilă
1Iunie, 2017Masa rotundăReforme fiscale şi efecte socio-economiceDr. conf. univ. Nadejda Botnari

Tema de cercetare de inițiativă

Nr.
D/o
Termenii
(data, luna)
DenumireaPersoana responsabilă
1 2016-2017Politica bugetar- fiscală și creșterea economicăDr. hab., prof. univ.  Ludmila Cobzari,
dr. conf. univ. Nadejda Botnari,
dr. conf. univ. Eugenia Busmachiu
Activitatea științifică a studenților

Activitatea științifică studențească  reprezentă o prioritate atât a cadrelor didactice cât și a tinerilor cercetători, doctoranzilor, masteranzilor și studenților tuturor programelor de studii.

Activitatea științifică studențească se desfășoară în cadrul conferințelor științifice destinate tinerilor cercetători, concursurilor științifice naționale și internaționale, cercurilor științifice studențești asociate disciplinelor de specialitate, în echipe formate din studenți pe discipline, domenii de interes separate, masteranzi și doctoranzi la început de carieră.

Sesiunea Științifică a Tinerilor Cercetători  se desfășoară anual, lucrările de cercetare fiind prezentate pe  secțiuni, reieșind din domeniul de interes financiar.