Profesorii departamentului Finanțe și Asigurări

Ludmila COBZARI – Decanul Facultăţii Finanţe, Membru al Senatului ASEM

Doctor habilitat (1999), profesor universitar (2005). Discipline predate: Finanţele întreprinderii, Metode şi tehnici fiscale.
Membru al Asambleei Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova şi Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat abilitat cu dreptul de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea 08.00.10, ,,Finanţe; Monedă; Credit”, membrul al grupului permanent al Consiliului de Experţi din cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, auditor intern în domeniul ,,Managementului calităţi – ISO 9001: 2000; ISO 19011: 2002, Membru al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare în cadrul Comisiei de Atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic.
Autor şi participant la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul finanţelor, învăţământului, implementării sistemului de la Bologna. Stagii ştiinţifico-didactice: vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări, peste 90 de publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice.

Nadejda BOTNARI – Şef departament „Finanţe şi Asigurări”

Profesor universitar, doctor în științe economiece, în prezent şef departament „Finanţe şi Asigurări”. Activităţi didactice la disciplinele: Finanţele întreprinderii, Management financiar, Evaluarea financiară a întreprinderii, conducător de doctorat ş.a. Domenii de interes: Politici financiare de stimulare a creşterii economice la micro şi macro nivel; Gestiunea financiară a întreprinderii; Dezvoltarea durabilă; Fiscalitate, Bănci.

Natalia BĂNCILĂ – doctor habilitat, profesor universitar

Profesor universitar, doctor habilitat, specialitatea 522.01 Finanțe. Disciplinele predate: Finanţele întreprinderii – la ciclul I licenţă; Management financiar, Evaluarea financiară a întreprinderii- ciclul II masterat.

Autoare a peste 75 publicaţii în reviste de specialitate și culegeri științifice naționale și internaționale din Republica Moldova, România, Rusia; SUA, autoare a manualelor: Gestiunea financiară a întreprinderii, Evaluarea financiară a întreprinderii, Evaluarea întreprinderii, Diagnosticul și evaluarea întreprinderii şi a monografiilor “Evaluarea întreprinderii în scopuri bancare” și  “Constrâgeri și posibilități de optimizarea a activității de finanțare în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”

Eugenia BUSMACHIU – Conferenţiar universitar, Doctor in ştiinţe economice. Departamentul Finanţe si Asigurări

Discipline predate: Finanţe publice, Finanțele în unitățile alimentației publice, Finanțele întreprinderii, Management Financiar – la ciclul I Licenţă; Management financiar, Management financiar al proiectelor, Monitorizarea și auditul intern al proiectelor – la ciclul II Masterat.

Domenii de interes: Management financiar, Finanţe publice, Managementul Proiectelor.

Participantă la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind reforma sistemului de invatamint, servicii publice, managementul finanţelor publice, reforma autoritatilor publice centrale și locale, descentralizare fiscală, Programul Naţional de Alimentare cu Apa și Canalizare.

Angela CASIAN – Director Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business a ASEM,Conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe economice

Discipline predate: Finanţe publice – la ciclul I Licenţă; Managementul finanţelor publice, Finanţe publice locale, Auditul intern în sectorul public, Politici şi tehnici de bugetare, Bugetare sensibilă le gen – la ciclul II Masterat.
A participat în calitate de expert local şi consultant independent la Proiectul „Reforma de descentralizare şi autonomia locală” (PNUD, Guvernul Republicii Moldova); Programul „Promovarea egalităţii de gen în programele şi planurile naţionale de dezvoltare”, UNIFEM; Proiectul “Consolidarea cooperării dintre partide politice organe electorale şi alegători”, (Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, cu suportul financiar al Fondului Naţiunilor Unite pentru Democraţie (UNDEF).

Andrei PETROIA – Conferenţiar universitar, doctor în economie

Discipline predate (în limbile română, rusă, franceză, engleză): „Finanţe”, „Finanţe Publice”, „Gestiunea Finanţelor Publice”, „Gestiunea Financiară a Sectorului Public”, „Finanţe Publice Locale”, „Strategii Macroeconomice Fiscale şi Bugetare”, „Audit Intern în Sectorul Public” şi „Asigurări Sociale”.
A participat în calitate de lector la instruirea funcţionarilor publici în domeniul gestiunii şi evidenţei contabile a finanţelor publice în sectorul public al Republicii Moldova implementată de Ministerul Finanţelor în cooperare cu Centrul de Instruire în Finanţe din Slovenia şi Institutul de Certificare în Finanţe şi Contabilitate din Marea Britanie.
În calitate de consultant şi expert local, a participat în derularea proiectelor internaţionale în Republica Moldova în diferite domenii, cum ar fi: finanţe publice locale şi bugetarea de performanţă, bugete sensibile la dimensiunea de gen, dezvoltarea sistemului trezorerial etc.
Autor şi participant la conferinţe în diverse ţări. Este (co)autor de peste 40 de publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice, inclusiv a lucrărilor: „Finances des Entreprises” (2004), “Финансы государственного сектора и управление ими” (2007), „State Treasury and Budget Cash Execution in the Republic of Moldova” (2007) „Legislaţia naţională privind finanţele publice şi evidenţa contabilă în sectorul public” (2008), „Bugetare sensibilă la gen” (2010).

Aureliu Mărgineanu – Doctor în economie.

A absolvit facultatea de Economie a Universității de Stat din Chișinău (1983), doctorantura din cadrul Institutului de Economie și Finanţe din St. Petersburg(1988). Doctor în economie (1988).

Angajat la ASEM din anul 1991. Discipline predate: Fiscalitate, Metode și tehnici fiscale, Finanțe, Administrare fiscală, Planificare fiscală, Impozite și taxe internațonale etc.

A activat în calitate de șef Direcție (Departament) la Ministerul Muncii și protecției Sociale (1991-1993), Ministerul Economiei (1994-1995, 2002-2003), Banca Națională a Moldovei (1995-2002).

Participant la diverse activități științifico-practice, vizite de documentare, participări la conferinţe în diverse ţări: Analiza şi politica macroeconomică (Viena, 1995), Bilanţul contabil al băncilor comerciale (Moscova, 1996), Statistica financiar-bancară (Viena, 1998), Relaţii financiare internaţionale (Paris, 2000) etc.

A publicat 24 lucrări științifice în domeniul financiar-bancar.

Nadejda CHICU – doctor în ştiinţe economice, conferențiar universitar.

Predă în limba rusă la disciplinele „Finanţele Publice”, „Bazele fiscalităţii”, „Metode şi tehnici fiscale”, „Fiscalitatea”, „Administrarea fiscală”, „Fiscalitatea internaţională” şi „Planificarea fiscală”.
Domeniul de interes: „Influenţa impozitelor directe asupra proceselor social-economice în Republica Moldova”, „Impactul modificării legislaţiei fiscale a Republicii Moldova asupra mediului de afaceri”.

Iulia SUVOROVA – Conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe economice

Discipline predate: Finanţe; Finanţele întreprinderii; Politica financiare ale întreprinderii, Gestionării riscului financiar; Management financiar la întreprinderii.

Constantin TIURICOV – conferențiar universitar, doctor în ştiinţe economice

Disciplinele predate: „Finanţe” „Finanţele întreprinderii”, „Management financiar” şi „Gestiunea riscului financiar”.
Domeniul de interes: „Problemele politicii economico-financiare regionale a Moldovei în condiţiile integrării în Uniunea Europeană”.

Denis VOSTRICOV – Conferențiar universitar, doctor în științe economice

Discipline predate : Finanţe, Finanţe publice, Bazele fiscalităţii, Metode şi tehnici fiscale

Victor SULA – Conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe economice

Discipline predate: Management financiar, Planificarea financiară a întreprinderii la ciclul II Masterat.

A participat în calitate de expert local şi consultant independent în cadrul proiectelor Băncii Moondiale în Republica Moldova: Agenția pentru restructurare și asistență (ARIA) și Centrul de productivitate și competitivitate (CPC). A colaborat ca expert al IDIS Viitorul în elaborarea Monitorului Economic al Republicii Moldova în anii 2004-2006. A exercitat funcții de director financiar în cadrul câtorva companii din țară și analist financiar pentru câteva fonduri de investiții străine. În 2010 a fost desemnat în funcție de Consilier al Președintelui Republicii Moldova în probleme economice.

Nadejda BERGHE – lector superior

Disciplinile predate în limba română: Bazele fiscalității, Metode și tehnici fiscale, Fiscalitate.
Domeniul de interes coincide cu tema de cercetare ”Contribuţii la perfecţionarea finanţelor publice la nivelul UAT”, precum și: Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova, Sistemul finanțelor publice la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Corina BULGAC – lector superior

Discipline predate: Finanţe publice, Bazele Fiscalităţii, Metode şi Tehnici Fiscale, Managementul Financiar – la ciclul I Licenţă. Tema de cerecetare: Trezoreria ca o restricţie a gestionării financiare a economiei şi a agenţilor economici din Republica Moldova” coincide cu domeniul de interes.
Participant la cursuri de perfecţionare în cadrul proiectului „ Managementul Finanţelor Publice” (12-16 ianuarie 2009); modulul „Clasificaţia bugetară şi planul de conturi”(30 martie- 03 aprilie 2009); modulul „Comunicarea şi negocierea în procesul bugetar” (11-15 mai 2009); modul „Elaborarea şi pregătirea bugetului” (05-09 octombrie 2009).

Rodica CERNIT – lector superior

Discipline predate: Finanţe Publice, Finanţe, Asigurări Sociale – la ciclul I licenţă. În acelaşi timp, este competitor al ASEM la specialitatea „Finanţe. Monedă. Credit.”.
Domeniul de interes coincide cu tema de cercetare: „Sistemul Trezorerial – verigă de bază în gestionarea resurselor financiare ale statului”.
Coautoarea notelor de curs „ Finanţe publice: sinteze, scheme, teste” (2005), manualului „Finanţe” (2010). Participantă la cursuri de perfecţionare din cadrul Ministerului Finanţelor (2009).

Anatolie ŢUGULSCHI – Lector superior

Discipline predate: Bazele asigurărilor, Asigurări şi reasigurări, Asigurări şi reasigurări internaţionale, Controlul în asigurări, Gestiunea asigurărilor, Piaţa asigurărilor.
Participant la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind reformarea sectorului de asigurări din Republica Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la diverse conferinţe şi simpozioane internaţionale, mese rotunde pe diverse tematici. Autor a notelor de curs la disciplina “Asigurări şi reasigurări”.