Istoria facultății

Facultatea Finanţe din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, fiind una din cele mai prestigioase în şcoala economică superioară s-a impus prin contribuţia mai multor generaţii de profesori, studenţi şi personal administrativ, dezvoltând un mediu academic cu tradiţii în instruire şi cercetare. Prezentul, la fel de dinamic şi provocator, oferă facultăţii prilejul să se afirme prin educarea noii generaţii de specialişti în domeniul financiar-bancar, pregătiţi să răspundă provocărilor  mediului economic în continuă schimbare.

Facultatea Finanţe a Academiei de Studii Economice a Moldovei îşi are rădăcinile de la formarea catedrei „Finanţe şi credit” în cadrul Universităţii de Stat a Moldovei la 16 septembrie 1957, pentru ca în 1991 să devină o facultate de forţă în cadrul ASEM. În prezent, facultatea Finanţe este o componentă importantă a ASEM, deţinând poziţia de lider în spaţiul universitar din Republica Moldova în formarea specialiştilor în cele mai importante domenii ale economiei naţionale, precum: activitatea bancară, investiţiile, asigurările, finanţele publice, fiscalitatea, finanţele agenţilor economici, pieţe de capital, relaţiile valutar-financiare, etc.

Facultatea Finanţe activează în conformitate cu Regulamentul Facultăţii ASEM instituţiei de învăţământ superior universitar şi are drept scop pregătirea şi instruirea specialiştilor în domeniul financiar-bancar. Acest scop se realizează prin desfăşurarea activităţilor instructiv-didactice, educaţionale, ştiinţifice şi metodice.

Conducerea operativă a facultăţii este asigurată de Consiliului Facultăţii Finanţe în cadrul căruia se discută chestiuni curente privind activitatea curriculară și extracurriculară în cadrul facultății Finanțe.

În prezent în cadrul facultăţii activează 2 departamente – Investiții şi Activitate Bancară și Finanţe şi Asigurări.

Calitatea lucrărilor ştiinţifice, materialelor metodico-didactice, monografiilor, manualelor, notelor de curs, etc. ce sunt elaborate de colaboratorii facultăţii este asigurată de Comisia Metodică a Facultăţii.

Relaţii de colaborare

Pe parcursul activităţii sale facultatea Finanţe a reuşit să stabilească relaţii de colaborare cu mai multe structuri şi instituţii din ţară şi de peste hotare, fapt ce a contribuit la majorarea eficienţei predării cursurilor universitare, la elaborarea materialelor metodico-didactice şi la cercetările ştiinţifice, efectuate în cadrul acesteia.

Cadrele didactice ale facultăţii sunt implicate în organizarea unor numeroase manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, atât în calitate de reprezentaţi ai corpului academic al facultăţii, cât şi de membri ai unor prestigioase asociaţii sau organizaţii ştiinţifice şi profesionale. Profesionalismul cadrelor didactice ale facultăţii este înalt apreciat şi recunoscut nu numai în mediul academic, dar şi în cel de afaceri.

Ne mândrim de existenţa relaţiilor de colaborare cu:
 • Academia de Ştiinţe a Moldovei;
 • Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova;
 • Ministerul Economiei  și Infrastructurii al Republicii Moldova;
 • Banca Naţională a Moldovei;
 • Comisia Naţională a Pieţei Financiare a Republicii Moldova;
 • Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova şi Inspectoratele Fiscale Teritoriale;
 • Băncile Comerciale (S.A. „Victoriabank” BC, S.A. „Moldova Agroindbank” BC, BC „Mobiasbanca OTP Group” SA, BC „Moldindconbank” SA, S.A. „Banca Comercială Română” BC, etc);
 • Companiile de Asigurări („Moldasig”S.A., „Donaris Group”S.A. etc.);
 • Bursa de Valori a Moldovei;
 • Întreprinderi industriale şi comerciale;
 • Companii de leasing;
 • Depozitarul Central Unic etc.

Un loc deosebit în relaţiile de colaborare le ocupă instituţiile de învăţământ din ţară şi de peste hotare, în baza cărora se întrunesc foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale, printre acestea putem numi:

 • Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de Ştiinţe Economice;
 • Universitatea Tehnică din Moldova, facultatea de Inginerie economică şi business;
 • Universitatea Cooperatist-comercială din Moldova, facultatea Contabilitate şi Informatica Economica;
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova, facultatea de Economie;
 • Universitatea din Bălţi, facultatea de Economie;
 • Universitatea din Tiraspol, facultatea de Economie;
 • Universitatea de Stat din Cahul, facultatea de Economie, Informatică şi Matematică;
 • Universitatea din Comrat, facultatea de Ştiinţe Economice;
 • Academia de Studii Economice, Romania, facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori;
 • Universitatea de Vest, Timişoara, România, facultatea de Economie şi de Administrare a afacerilor;
 • Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi, România, facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor;
 • Universitatea din Bacău, România, facultatea de Ştiinţe Economice;
 • Universitatea Economică de Stat, Minsk, Bielarusi;
 • Universitatea de Economie, Kiev, Ucraina;
 • Universitatea „Plehanov”,  Moscova, Rusia
 • Высшая школа экономики , Moscova, Rusia etc.
Contingentul de studenţi:

În cadrul facultăţii îşi fac studii tineri ingenioşi cu spirit de iniţiativă, dornici de a conduce eficient o afacere în condiţiile economiei bazate pe cunoaştere.

Aderarea Republicii Moldova la Spaţul Unic European al Învăţământului Superior a oferit posibilitatea studenţilor facultăţii să studieze, unul – două semestre, în cadrul programelor de mobilitate academică la prestigioase universităţi europene. Studenţii facultăţii participă activ la diferite manifestaţii ştiinţifice universitare, naţionale şi internaţionale. Anual, în cadrul Simpozionului Internaţional al Tinerilor Cercetători organizat la ASEM, aceştia prezintă comunicări ştiinţifice creative.

Un rol deosebit în cadrul facultăţii îl ocupă Consiliul Studenţesc al Facultăţii – organul reprezentativ al studenţilor facultăţii, care activează în comun cu Biroul Sindical al Facultăţii Finanţe, fiind susţinute de către Decanatul Facultăţii Finanţe.