Ciclul II – Masterat

Şcoala Masterală oferă o listă impunătoare a programelor de masterat pentru ca fiecare masterand să-şi formeze propriul viitor în funcţie de perspectivele profesionale şi ambiţiile sale.

Domeniul de formare profesională Finanțe, include 4 programe pentru studii univerisitare de masterat:

FPF – Finanțe Publice și Fiscalitate

Necesităţile societăţii în formarea specialistului în domeniul Finanțelor publice și Fiscalității rezultă din priorităţile de guvernare a Republicii Moldova în perioada actuală: restructurarea economiei, descentralizarea financiară și fiscală, sporirea autonomiei decizionale, formarea unei viziuni manageriale reformatoare, orientată spre performanţă atât în domeniul public, cât și cel privat. În acelaşi timp, în momentul de faţă, esenţial pentru reuşită este ca procesul de schimbare să plece de la nivelul autorităților administrației publice centrale și locale. Îndeplinirea acestor cerinţe sociale şi profesionale în diverse ramuri ale economiei naționale, în instituțiile și organizaţiile publice/private constituie arealul de angajare al absolvenţilor domeniului Finanțe publice și Fiscalitate care, pentru a fi competitivi pe piaţa muncii, trebuie să posede un set de competenţe sociale şi profesionale.

În conformitate cu misiunea și obiectivele strategice ale ASEM, acest program de formare profesională este orientat spre realizarea cerinţelor majore înaintate de piaţa forţei de muncă și are scopul de a forma economiști/conducători/finanțiști și fiscaliști competenți, capabili să se dezvolte continuu şi să colaboreze pentru a satisface cerinţele societății.

FCA – Finanțele Corporative și Asigurări

Necesităţile societăţii în formarea specialistului în domeniul Finanţelor corporative; Asigurări rezultă din priorităţile de guvernare a Republicii Moldova în perioada actuală: restructurarea economiei, descentralizarea financiară şi fiscală, sporirea autonomiei decizionale, formarea unei viziuni manageriale reformatoare, orientată spre performanţă atât în sectorul public, cât şi cel privat.

Masteranzii vor obţine o pregătire calificată în domeniul administrării resurselor financiare în cadrul unităţilor economice şi companiilor de asigurări, astfel încât după absolvirea studiilor să devină competitivi pe piaţa muncii internă şi externă.

În conformitate cu misiunea şi obiectivele strategice ale ASEM, acest program de formare profesională este orientat spre realizarea cerinţelor majore înaintate de piaţa forţei de muncă şi are scopul de a forma economişti / conducători / finanţişti competenţi, capabili să se dezvolte continuu şi să colaboreze pentru a satisface cerinţele societăţii.

FCF – Finanțele și Contabilitatea Firmei

Motivaţia iniţierii specialităţi de master” Finanţele şi Contabilitatea Firmei” are suport obiectiv, deoarece necesitatea în specialişti cu profunde cunoştinţe în domeniul financiar – contabil este imperioasă pentru întreprinderile din Republica Moldova, mai ales pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, care din considerente financiare, de minimizare a costurilor, nu-şi permit angajarea specialiştilor cu funcţii distincte în domeniile financiar şi contabil.

Formarea specialităţii este justificată şi de strânsa corelaţie (apropiere) dintre finanţe şi contabilitate, care face ca, în cadrul IMM, contabilul să fie perceput ca persoană în măsură să se ocupe (cu competenţe)  de îndeplinirea integrală sau parţială a obligaţiilor financiare, de urmărirea îndeplinirii lor.

În conformitate cu misiunea şi obiectivele strategice ale ASEM, acest program de formare profesională este orientat spre realizarea cerinţelor majore înaintate de piaţa forţei de muncă şi are scopul de a forma specialişti competenţi, capabili să se dezvolte continuu şi să colaboreze pentru a satisface cerinţele societăţii.

APFA – Analize şi Prognoze Financiare în Activitatea de Antreprenoriat

Dezvoltarea activităţii de antreprenoriat în condiţiile economice actuale impune formarea cadrului profesional competitiv, care să gestioneze eficient şi să ia decizii pertinente  privind  mediul antreprenorial. În acest sens este necesar de a cunoaşte starea economico-financiară actuală şi perspectivele de dezvoltare  a entităţilor economice pentru a promova programe economice şi de dezvoltare care să fie eficiente şi să contribuie la dezvoltarea şi creşterea economică  a entităţilor. În acest context, este necesar de a forma specialişti în domeniul Analizei şi Prognozei Financiare în activitatea de antreprenoriat,  arealul de angajare în câmpul muncii al acestora ar putea fi entităţile din sectorul real al economiei naţionale.  Necesitatea formării unor astfel de specialişti este legată şi de problemele gestiunii fluxurilor financiare ale întreprinderilor, corectitudinea formării şi repartizării rezultatelor financiare, controlul şi evidenţa utilizării resurselor materiale şi financiare şi bugetarea lor. Specialiştii din acest domeniu trebuie să posede un şir de competenţe şi abilităţi profesionale care să-i facă competitivi pe piaţa muncii şi să le asigure un loc stabil de muncă.

În conformitate cu misiunea şi obiectivele strategice ale ASEM, acest program de formare profesională este orientat spre realizarea cerinţelor majore înaintate de piaţa forţei de muncă şi are scopul de a forma economişti/conducători/finanţişti competenţi, capabili să se dezvolte continuu şi să colaboreze pentru a satisface cerinţele societăţii.