Ciclul I – Licență

 • orealizare şi obţinerea succesului în activitatea profesională şi afaceri;
 • Acumula un stoc de cunoştinţe şi crea valoare academică adăugată în domeniul Finanţe şi Asigurări, care va servi drept bază pentru dezvoltarea personală şi profesională.

Totodată, programul va dezvolta la studenţi următoarele competenţe – cheie generice:

 • stăpînirea limbajului economico – financiar menit să-i permită comunicarea în scris, verbal, prin Internet, în limba română (rusă) precum şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, specifică mediului de afaceri;
 • dezvoltarea gîndirii creative în domeniul financiar utilizînd instrumente care au la bază tehnologia informaţiei;
 • capacitatea de a acţiona independent, de a rezolva creativ probleme, de a interpreta rezultate în mod argumentat şi de a conduce grupuri de lucru;
 • capacitatea de analiză a propriei activităţi profesionale şi de identificare a nevoilor de formare continuă.
II. Finalităţi de studiu

Finalităţile se vor realiza prin valorificarea conţinutului unităţilor de curs, dar şi prin utilizarea adecvată a activităţilor de predare – învăţare – cercetare – evaluare.

La finalizarea studiilor studentul va fi competent:

 1. să demonstreze abilităţi cognitive (cunoaştere, înţelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare) în domeniul finanţelor entităţilor publice şi private, instituţiilor publice, asigurărilor, fiscalităţii, etc.;
 2. să selecteze şi să utilizeze optim informaţia din diferite surse în limba maternă şi străină;
 3. să aplice metode cantitative şi calitative de analiză şi prelucrare a informaţiei;
 4. să cunoască şi să aplice metode de gestiune a resurselor financiare la întreprindere şi în cadrul companiilor de asigurări;
 5. să ajusteze activitatea financiară a întreprinderii la cerinţele pieţei, să adopte decizii optime de finanţare şi de repartizare a profitului, să analizeze rezultatele financiare şi să explice impactul factorilor interni şi externi;
 6. să aplice tehnici de reasigurare; să analizeze influenţa operaţiunilor de reasigurare asupra stabilităţii financiare a asigurătorului;
 7. să aplice tehnicile de impunere pentru fiecare tip de impozit şi taxă, să poată determina obligaţia fiscală și să cunoască termenul de plată a acesteia; să determine impactul obligaţiilor fiscale asupra situaţiei financiare a plătitorului;
 8. să previzioneze indicatorii financiari şi să elaboreze direcţii de acţiune în vederea realizării acestora în cadrul întreprinderilor şi a instituţiilor financiare nebancare;
 9. să elaboreze o lucrare aplicativă cu evidenţierea problematicii şi formularea recomandărilor în vederea soluţionării unor probleme din domeniul financiar, public sau cel al asigurărilor;
 10. să posede capacităţi de a lucra independent sau în echipă, să formuleze şi să elaboreze sarcini aferente diverselor aspecte ale activităţilor financiare, să creeze relaţii de lucru eficiente şi să organizeze activitatea în echipă.